Hoe werken we samen met de school?

De CLB-medewerker neemt op school deel aan een overleg waar leerlingen die zorg nodig hebben besproken worden. In onderlinge afspraak kan de CLB-medewerker ook deelnemen aan klassenraden en deliberaties.

CLB en leerlingenbegeleiding op school voelen zich samen verantwoordelijk voor de begeleiding van de leerlingen. Ze respecteren de deontologie, het beroepsgeheim en het recht op privacy bij de onderlinge informatie-uitwisseling.

Als de school vraagt om een leerling te begeleiden, kan het CLB aan de leerling of de ouders een voorstel tot begeleiding doen. Leerlingen ouder dan 12 jaar geven hiervoor zelf hun toestemming.

In een beleidscontract leggen school en CLB vast hoe zij samenwerken. Hoe ondersteunt het CLB de leerlingenbegeleiding en het zorgbeleid op school? Welk aanbod doet het CLB aan leerlingen en ouders en hoe is dit afgestemd op de initiatieven van de school? Het beleidscontract wordt jaarlijks geëvalueerd en bijgestuurd indien nodig.

Het CLB is een onafhankelijke organisatie. Daardoor kunnen school en CLB soms verschillende standpunten innemen. De school respecteert deze autonomie en de CLB-medewerkers respecteren het pedagogisch project van de school.