Welke rechten heb je in de begeleiding?

Het CLB werkt in overleg met haar cliënten. Dat wil zeggen dat je je mening mag geven over de begeleiding en dat we beslissingen samen nemen.

Ben je ouder dan 12, dan is meestal jouw toestemming nodig om je ouders of voogd te betrekken bij de begeleiding. Heb je een klacht dan kan je daarmee bij ons terecht. Elk centrum heeft een vaste werkwijze om klachten te behandelen.

Kom je bij ons voor begeleiding, dan maken we een dossier. Daarin noteren we de gegevens die nodig zijn voor de begeleiding. We gaan discreet en zorgvuldig met die informatie om. We houden ons aan het beroepsgeheim, de privacy-wetgeving en het 'decreet rechtspositie minderjarige in de jeugdhulp'.

Het dossier bekijken?

Vanaf 12 jaar mag je als je een 'bekwame minderjarige' bent, je dossier inkijken. Je hebt ook recht op bijstand hierbij. Je ouders of voogd mogen het dossier dan enkel inkijken met jouw toestemming.

Van leerlingen jonger dan 12 jaar mogen de ouders het dossier inkijken. Dat geldt wel niet altijd en ook niet voor het volledige dossier.

Voor gezondheidsgegevens in het dossier ligt het anders. Hierover beslist de arts.

Wie het dossier mag inkijken mag weten:

 • dat er een dossier bestaat;
 • welke gegevens over de leerling in het dossier staan;
 • waarom het CLB die gegevens bijhoudt;
 • wat er met die gegevens gebeurt.

Uitzondering daarop is informatie:

 • bezorgd door iemand anders die dat vertrouwelijk wil houden;
 • over iemand anders tenzij de leerling ermee samenwoont;
 • die die de leerling zou kunnen schaden;
 • in documenten bestemd voor het gerecht.

Zelf beslissen vanaf 12 jaar?

Vanaf 12 jaar ben je een 'bekwame minderjarige' als je goed kan inschatten wat goed voor je is en wat niet. Is dat niet het geval, dan moet de hulpverlener dat aantonen. Dan ben je een 'onbekwame minderjarige'.

Voor onbekwame leerlingen of leerlingen jonger dan 12 jaar zijn het de ouders of voogd die het dossier mogen inkijken, op voorwaarde dat dat in het belang van het kind is en niet in strijd met het beroepsgeheim.

Of je als leerling al dan niet 'bekwaam' bent, kan verschillen van situatie tot situatie. Het is dus niet zo dat je voor alles en blijvend 'onbekwaam' kan zijn.

Leerlingen jonger dan 12 jaar mogen, als ze dat willen, aantonen dat ze zelf kunnen beslissen.

Naar een andere school

Ga je naar een andere school dan gaat je dossier naar het CLB waar die school mee samenwerkt. Je kan je daartegen verzetten maar sommige gegevens geven we verplicht door. Dat kan je niet weigeren:

 • identificatiegegevens;
 • inentingen;
 • gegevens over leerplicht;
 • medisch onderzoek en de opvolging hiervan.

Wil je niet dat je hele dossier naar je nieuwe CLB gaat, dan moet je dat binnen de 10 dagen na je inschrijving in de andere school schriftelijk laten weten aan je (oude) CLB. Dat moet zo snel omdat je dossier anders automatisch verhuist met je inschrijving.

En later?

We houden je dossier minstens 10 jaar bij, te tellen vanaf het laatste medisch consult. Daarna vernietigen we het dossier. Dat gebeurt nooit voor je 25 jaar bent (of 30 jaar voor leerlingen uit het buitengewoon onderwijs). Je dossier houden we bij op de hoofdzetel van jouw CLB. Daar kan je ook terecht voor inzage en een afschrift. Je kan een kopie vragen van de gegevens die je mag inkijken. Inkijken gebeurt altijd samen met een gesprek om uitleg te geven. De kopie is erg vertrouwelijk en mag niet voor iets anders dienen dan jeugdhulp. Bijvoorbeeld: als de ouders scheiden mag een kopie uit het dossier niet gebruikt worden.

Gegevens oké?

Gegevens over jezelf mag je laten verbeteren en aanvullen. Zijn de gegevens niet meer relevant, dan kan je vragen om ze te verwijderen. Je kan vragen om sommige gegevens niet in je dossier op te nemen. Daarvoor moet je wel een ernstige reden hebben. Het mag bovendien niet gaan om gegevens die we verplicht verwerken, zoals de resultaten van de medische onderzoeken en leerplichtbegeleiding.